Γράφειο εξυπηρέτησης κοινού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


 1. Εξυπηρέτηση του Πολίτη – το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Άρτεμις

Η Άρτεμις διαθέτει Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού (ΓΕΚ), το οποίο δέχεται και εξετάζει τα σχετικά αιτήματα Φυσικών και Νομικών προσώπων και απαντά σ΄ αυτά εγγράφως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εφαρμοστέου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

Άσκηση Δικαιωμάτων των Φυσικών Προσώπων

Με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός) (ΕΕ) 2016/679, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει, γενικά, τα πιο κάτω δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης για να γνωρίζει ποια προσωπικά του δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Άρτεμις.

 • Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 • Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 • Το δικαίωμα της φορητότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

 • Το δικαίωμα της εναντίωσης σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που τηρεί η Άρτεμις.

Υποβολή Παραπόνων

Σημειώνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο επίσης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την Άρτεμις. 

Άσκηση Δικαιωμάτων των Νομικών Προσώπων

Το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης παρέχεται και στα Νομικά πρόσωπα.

Η Άρτεμις τηρεί σήμερα δύο Αρχεία:

 1. Αρχείο Δεδομένων Χορηγήσεων, Αγωγών και Δικαστικών Αποφάσεων, Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων.

 2. Αρχείο δεδομένων Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων.

 

«Αρχείο Δεδομένων Χορηγήσεων, Αγωγών και Δικαστικών Αποφάσεων, Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων»

Όσον αφορά το «Αρχείο Δεδομένων Χορηγήσεων, Αγωγών και Δικαστικών Αποφάσεων, Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων», κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης  για τα δικά του προσωπικά δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του.

Το δικαίωμα της διαγραφής, της εναντίωσης και της φορητότητας των δεδομένων δεν εφαρμόζεται στο πιο πάνω αρχείο λόγω του ότι η επεξεργασία του είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Άρτεμις που προκύπτει από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

«Αρχείο δεδομένων Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων»

Όσον αφορά το «Αρχείο δεδομένων Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων» κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης για τα δικά του προσωπικά δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του.

Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων δεν εφαρμόζεται στο πιο πάνω αρχείο λόγω του ότι η επεξεργασία του αρχείου δεν βασίζεται σε συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον.

Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η Άρτεμις έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων εάν το αίτημα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

 

2. Υποβολή αιτήσεων 

Για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με την Άρτεμις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν το σε ισχύ Δελτίο ταυτότητας (ή το διαβατήριο για αλλοδαπούς), τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις αν πρόκειται για εκπρόσωπο νομικού προσώπου καθώς και τη σχετική αίτηση, ορθά συμπληρωμένη.

2.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έντυπο αιτήσεων παροχής πληροφοριών για τα στοιχεία του αρχείου της Άρτεμις, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Φυσικά Πρόσωπα
Η αίτηση μπορεί είτε να παραδοθεί αυτοπροσώπως από τον άμεσα ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Άρτεμις, είτε να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας. Η αίτηση θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, όπου είναι απαραίτητο. 

Νομικά Πρόσωπα
Ο αιτητής θα πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο επίσημο πρωτότυπο "Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της Εταιρείας" από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το οποίο να μην είναι παλαιότερο του έτους και το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Επιπρόσθετα, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την οποία προκύπτει η εκπροσώπηση αυτής. Σημειώνεται ότι οι υπογραφές στο έγγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πιστοποιημένες από Πιστοποιών Υπάλληλο.


2.2 Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων στοιχείων

Έντυπο διόρθωσης πληροφοριών για τα στοιχεία του αρχείου της Άρτεμις, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα του Αρχείου που τηρείται από την Άρτεμις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς αίτηση διόρθωσης, προσκομίζοντας μαζί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχετική διόρθωση, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Στη συνέχεια η Άρτεμις, θα μεταβιβάσει την αίτηση στον Πάροχο των Δεδομένων για διόρθωση. Αφού η Άρτεμις ενημερωθεί από τον Πάροχο των Δεδομένων ότι έχουν διορθωθεί τα εν λόγω Δεδομένα από το Αρχείο, ο αιτητής θα ενημερωθεί αναλόγως.

2.3 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας για φυσικά πρόσωπα
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακρίβεια ή  σφάλμα καταχώρησης Δεδομένων στο Αρχείο της Άρτεμις, ο ενδιαφερόμενος στα πλαίσια της αίτησης διόρθωσης των δεδομένων μπορεί να καταθέσει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων του προσκομίζοντας μαζί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Στη συνέχεια η Άρτεμις, θα μεταβιβάσει την αίτηση στον Πάροχο των Δεδομένων για εξέταση του αιτήματος διόρθωσης και λήψη των απαραίτητων μέτρων, εάν ευσταθεί το αίτημα διόρθωσης. Το γεγονός ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι περιορισμένη θα γνωστοποιείται και στους Αποδέκτες. Αφού η Άρτεμις ενημερωθεί από τον Πάροχο των Δεδομένων ενημερώνει τον αιτητή αναλόγως.

 

Χρεώσεις Υπηρεσιών

Φυσικά Πρόσωπα

Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας για τα φυσικά πρόσωπα παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση που το δικαίωμα πρόσβασης ασκηθεί πέραν της μια φοράς εντός ενός ημερολογιακού έτους, τότε η χρέωση είναι δέκα ευρώ (€10) για κάθε αίτηση.

Νομικά πρόσωπα

Το αντίτιμο δικαιώματος πρόσβασης για τα νομικά πρόσωπα ανέρχεται στα δέκα ευρώ (€10). Το δικαίωμα διόρθωσης παρέχεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, το αντίτιμο θα πρέπει να καταβληθεί είτε με επιταγή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, είτε με ταχυδρομική επιταγή, η οποία αποτελεί υπηρεσία των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Η επιταγή πρέπει να είναι εκδομένη στο όνομα "Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ".  Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση  από τον άμεσα ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Άρτεμις, είτε να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας.


3. Χρόνος τήρησης Δεδομένων 

Οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, διατηρούνται στο Αρχείο ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

 • Δημογραφικά Στοιχεία: Για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν πληροφορίες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο οι οποίες αφορούν χορηγήσεις, Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις.
 • Χορηγήσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εξόφληση της χορήγησης.
 • Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί οφειλή προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τα δικαστικά μέτρα.

Τα Δεδομένα από το ΚΑΠ λαμβάνονται καθημερινά και διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με τις  κανονισμούς/ οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με κανονισμούς /οδηγίες  του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη όπου τηρούνται πρωτογενώς. 

 

4. Επικοινωνία με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Άρτεμις

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. 

Τηλ.: +357 22 454777

Φαξ: +357 22 420135

Ώρες Λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού:

08:30 – 15:00 Δευτέρα – Παρασκευή

 Για ερωτήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα σας και την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Άρτεμις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@artemis.com.cy.