Γράφειο εξυπηρέτησης κοινού

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τυπώστε το έντυπο που χρειάζεστε, συμπληρώστε το, υπογράψτε το και παραδώστε το είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στην Άρτεμις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε αίτηση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Άρτεμις να έχετε μαζί σας την ταυτότητα σας ή το διαβατήριο (για αλλοδαπούς).

·         Αίτηση παροχής πληροφοριών Φυσικού Προσώπου

·         Αίτηση διόρθωσης πληροφοριών Φυσικού Προσώπου


Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού μέσω των πιο πάνω εντύπων θα βρείτε εδώ.