Γράφειο εξυπηρέτησης κοινού

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τυπώστε το έντυπο που χρειάζεστε, συμπληρώστε το, υπογράψτε το και παραδώστε το είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στην Άρτεμις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε αίτηση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Άρτεμις να έχετε μαζί σας την ταυτότητα σας ή το διαβατήριο (για αλλοδαπούς) καθώς και τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις αν πρόκειται για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

·         Αίτηση παροχής πληροφοριών Φυσικού Προσώπου

·         Αίτηση παροχής πληροφοριών Νομικού Προσώπου

·         Αίτηση διόρθωσης πληροφοριών Φυσικού Προσώπου

·         Αίτηση διόρθωσης πληροφοριών Νομικού Προσώπου


Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού μέσω των πιο πάνω εντύπων θα βρείτε εδώ.