Η Εταιρεία

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ (Άρτεμις) είναι  Γραφείο Πίστης (Credit Bureau) που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Aσχολείται με τη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων. 

Στόχοι της Εταιρείας
Προς όφελος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και των συναλλασσομένων, η ίδρυση της Άρτεμις αποσκοπεί στα ακόλουθα:
 • Στη στήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες είναι σχετικές με την προαγωγή, τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του Χρηματοπιστωτικού  Συστήματος
 • Στην προστασία της εμπορικής πίστης
 • Στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου
 • Στην εξυγίανση των οικονομικών συ­ναλλαγών και,
 • Στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας
Η Άρτεμις ανέλαβε την ανάπτυξη και διαχείριση ενός Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς (‘Αρχείο’) για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Αρχές Λειτουργίας της Εταιρείας
Η Άρτεμις, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί στηρίζει τη λειτουργία της στις ακόλουθες απαράβατες Αρχές:


 • Στην απόλυτη διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας του Αρχείου της και τη χωρίς παρέκκλιση εφαρμογή τους.
 • Στην απόλυτη εξασφάλιση του αδιάβλητου του Αρχείου, η πρόσβαση στο οποίο ελέγχεται με μηχανισμούς ασφαλείας.
 • Στο σεβασμό και στην προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου και στην παροχή προς τους πολίτες κάθε δυνατής πληροφορίας σχετικά με Δεδομένα που το αφορούν.
 • Στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός) (ΕΕ) 2016/679 καθώς και στην εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων και Οδηγιών του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
 • Στον επικουρικό ρόλο των Δεδομένων του Αρχείου, αφού η Άρτεμις δεν προβαίνει σε εκτίμηση, κρίση ή άλλη αξιολόγηση των Δεδομένων αυτών. Η αξιολόγηση γίνεται αποκλειστικά από τον αποδέκτη τους.
Το Όραμα μας
Όραμα μας είναι η υποβοήθηση Τραπεζών στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και η εκπαίδευση του κοινού για σωστή αντιμετώπιση των πιστωτικών διευκολύνσεων.


Συνεργασίες
Η Άρτεμις είναι μέλος στο Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS). Ο σύνδεσμος αυτός έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες και αναγνωρίζεται ως το αντιπροσωπευτικό σώμα των Γραφείων Πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.