Νομοθεσία


Η σύσταση και η λειτουργία του Αρχείου της Άρτεμις διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός), από τον Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο (Ν.66 (Ι)/97) , τον Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.169(Ι)/2015) και την Οδηγία του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο «Η περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα δεδομένα των ατόμων πρέπει να είναι ακριβή, σχετικά, να υπόκεινται σε διαρκή ενημέρωση, να είναι συναφή με το σκοπό της επεξεργασίας, και να συλλέγονται για προσδιορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό.

Η Άρτεμις με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί έχει αναπτύξει το Αρχείο της με τρόπο ώστε η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών να είναι εξασφαλισμένη.