Η Εταιρεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ παρέχει στους Αποδέκτες των υπηρεσιών της, πρόσβαση σε Αρχείο με Δεδομένα Οικονομικών Μονάδων, τα οποία συνιστούν μέρος του οικονομικού τους προφίλ.  Με επίγνωση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας περί χειρισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τη διεξαγωγή τραπεζικών δραστηριοτήτων και των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία χειρίζεται τα Δεδομένα που κατέχει λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης και διατήρησής τους, ελέγχοντας την πρόσβαση σε αυτά και αποτρέποντας τη χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  Η Εταιρεία χειρίζεται τα αιτήματα του κοινού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 
Προς ικανοποίηση των Αποδεκτών των υπηρεσιών της, των αιτημάτων του κοινού, τη συμμόρφωση της με τη νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της, η Εταιρεία τεκμηρίωσε και τηρεί διαδικασίες με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, δημιουργώντας Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.  Οι διαδικασίες εξασφαλίζουν τυποποίηση και ομοιομορφία στην εξυπηρέτηση τόσο των Αποδεκτών όσο και του κοινού και διαφάνεια στη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν.  Επίσης εξασφαλίζουν την τήρηση Αρχείου και την ιχνηλασιμότητα αιτήσεων εγγράφων και οποιωνδήποτε πληροφοριών έχουν διαβιβαστεί σε πρόσωπα.  Οι διαδικασίες προνοούν για την εφαρμογη των Δεικτων Μέτρησης της Απόδοσης, τόσο των υπηρεσιών προς τους Αποδέκτες και το κοινό, όσο και των εσωτερικών διαδικασιών.  Η Διεύθυνση  δεσμεύεται για τη συνεχή αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θέτοντας  συστηματικά στόχους βελτίωσης και παρακολουθώντας την επίτευξη τους.  
 
Παράλληλα με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, η Εταιρεία διατηρεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προτύπου ISO 27001. Μέσω του τελευταίου επιτυγχάνεται η ασφάλεια των πληροφοριών της Εταιρείας αλλά και των Δεδομένων των Οικονομικών Μονάδων.  Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών και το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας εξυπηρετούνται από κοινές διαδικασίες υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου.