Υπηρεσίες

ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Αρχείο Δεδομένων Χορηγήσεων, Αγωγών και Δικαστικών Αποφάσεων, Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων.


Κατηγορίες και Πηγές Δεδομένων

Στα πλαίσια του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου (Ν.66(Ι)/97), του Περι Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για συναφή θέματα Νόμου (Ν.169(Ι)/2015) και της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του 2015 με τίτλο «Περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων» η Άρτεμις τηρεί Αρχείο που αφορά αποκλειστικά στην οικονομική συμπεριφορά φυσικών  και νομικών προσώπων και περιέχει τις εξής κατηγορίες πληροφοριών:

 • Προσωπικά Δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητας των ατόμων όπως αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως και διεύθυνση, τα οποία λαμβάνονται από τις τράπεζες, τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, τη Διαχειριστική Επιτροπή του Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) και τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 • Χορηγήσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Ο όρος χορηγήσεις περιλαμβάνει δάνεια τακτής λήξης, τρεχούμενους λογαριασμούς με όριο, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενους λογαριασμούς χωρίς όριο οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το όριο των 200,00 ευρώ πρακτόρευση απαιτήσεων, ενοικιαγορά, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις. 
 • Αγωγές, και Δικαστικές Αποφάσεις που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν από τις Τράπεζες.
 • Καταχωρήσεις για εκδότες ακάλυπτων επιταγών που λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ).
 • Πτωχεύσεις και αιτήσεις πτωχεύσεων που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 • Διαλύσεις και αιτήσεις για διάλυση εταιρειών που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Σκοπός του Αρχείου

Σκοπός της Αρχείου είναι η αξιολόγηση από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων του αξιόχρεου των πελατών, δυνητικών πελατών και συνδεδεμένων με αυτών προσώπων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού και άλλων συναφών κινδύνων.

Αποδέκτες
Αποδέκτες των πληροφοριών του αρχείου της Άρτεμις είναι όλες οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθώς επίσης και η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Χρόνος τήρησης πληροφοριών

α. Οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, διατηρούνται στο αρχείο, ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

 • Δημογραφικά Στοιχεία: Για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν πληροφορίες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο οι οποίες αφορούν χορηγήσεις, Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις, δεδομένα από το ΚΑΠ και δεδομένα για Πτωχεύσεις.

 • Χορηγήσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εξόφληση της χορήγησης.

 • Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί οφειλή προς την τράπεζα σε σχέση με τα δικαστικά μέτρα.

   

β. Τα Δεδομένα από το ΚΑΠ λαμβάνονται καθημερινά και διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με τους κανονισμούς/ οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. ..

γ. Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με κανονισμούς /οδηγίες  του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη όπου τηρούνται πρωτογενώς.2. Αρχείο δεδομένων Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων.

Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος, με σκοπό την παρακολούθηση και αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την διαφύλαξη της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των επιχειρηματικών σχέσεων, η Άρτεμις τηρεί Αρχείο το οποίο περιέχει τις εξής κατηγορίες πληροφοριών:

Κατηγορίες και Πηγές Δεδομένων

 • Προσωπικά Δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητας των ατόμων όπως αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, τα οποία λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) και τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 • Καταχωρήσεις για εκδότες ακάλυπτων επιταγών που λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ).
 • Πτωχεύσεις και αιτήσεις πτωχεύσεων που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 • Διαλύσεις και αιτήσεις για διάλυση εταιρειών που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Αποδέκτες
Αποδέκτες των πληροφοριών του πιο πάνω Αρχείου της Άρτεμις, εφόσον το επιλέξουν, είναι Τράπεζες οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Χρόνος τήρησης πληροφοριών

α. Τα Δεδομένα από το ΚΑΠ λαμβάνονται καθημερινά και διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με τους κανονισμούς/ οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

β. Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις
διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με κανονισμούς /οδηγίες  του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη όπου τηρούνται πρωτογενώς.