Αξιοποιώντας τη δύναμη της ψηφιακής πληροφορίας,
δίνουμε αξία στο αύριο

Artemis Credit Bureau

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της ψηφιακής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, αναπτύσσουμε συνεχώς τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βοηθώντας τους πελάτες μας και τους καταναλωτές να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, πετυχαίνοντας τους στόχους τους.
Η οικονομική σας ευημερία,

η κύρια επιδίωξή μας

Οι Πελάτες μας κι Εμείς

Πελάτης και την ίδια στιγμή συμμέτοχος στην αποστολή μας είναι σήμερα κάθε τράπεζα και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων που εμπίπτει στις πρόνοιες σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας.

Μετατρέποντας τον πλούτο της ψηφιακής πληροφόρησης σε χρήσιμα επικουρικά εργαλεία, παρέχουμε στους πελάτες μας τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορούν να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις με περισσότερη σιγουριά και να εξυπηρετούν πιο αποδοτικά τους δικούς τους πελάτες.

Οι Καταναλωτές κι Εμείς

Παρέχουμε σε κάθε ιδιώτη και σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν το πιστωτικό τους προφίλ.

Με την παροχή του Credit Report το οποίο περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, βοηθούμε τους δανειολήπτες να έχουν πλήρη γνώση της οικονομικής τους εικόνας, ώστε να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις πιο συνετά και στοιχειοθετημένα και να διαχειρίζονται σωστά τις πιστωτικές τους υποχρεώσεις.

Credit Report

Το Credit Report είναι το πιστωτικό ιστορικό σας, η καταγραφή των διευκολύνσεών σας στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είτε είστε ιδιώτης ή επιχείρηση. Είναι μία αναλυτική έκθεση που περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις που σας έχουν δοθεί, και συνάμα μία καταγραφή της οικονομικής σας συμπεριφοράς. Κατά πόσο, δηλαδή, εκπληρώνετε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών σας.

Η σημασία του Credit Report στη σύγχρονη αγορά

Με τα δεδομένα της σημερινής αγοράς, το Credit Report ενός καταναλωτή είναι σημαντικό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού είναι ένα απαραίτητο επικουρικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του αξιόχρεου υφιστάμενων ή δυνητικά νέων πελατών τους.


Το πιστωτικό σας προφίλ μπορεί να καθορίσει το παρόν και το μέλλον σας. Μάθετε τι ακριβώς είναι και πώς το παίρνετε στα χέρια σας.

Credit Report
Δείγμα Κατάστασης Δεδομένων
Οικονομικής
Συμπεριφοράς
Ιδιώτες & Επιχειρήσεις

Δείγμα για Ιδιώτες (PDF) Δείγμα για Επιχειρήσεις (PDF)