Μάθετε τι ακριβώς είναι το Credit Report σας

Το Credit Report είναι η αντανάκλαση της πιστωτικής σας εικόνας, μέσω της καταγραφής όλων των πιστωτικών διευκολύνσεών σας στα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είτε είστε ιδιώτης ή επιχείρηση. Πρόκειται για μία αναλυτική έκθεση η οποία παρουσιάζει τη συνολική σας οικονομική συμπεριφορά. Κατά πόσο, δηλαδή, εκπληρώνετε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών σας.

Πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να είναι δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, εγγυητικές επιστολές. Στο Credit Report εμφανίζονται τόσο οι δικές σας πιστωτικές διευκολύνσεις όσο και οι διευκολύνσεις κάποιου άλλου δανειολήπτη, τις οποίες εγγυηθήκατε, καθώς και από ποια ιδρύματα προέρχονται αυτές. Παρουσιάζεται επίσης τυχόν καταχώρηση σας ως πτωχεύσαντας ή ως εκδότης ακάλυπτης επιταγής.

Δείγμα Κατάστασης Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς
(Credit Report)

Δείγμα για Ιδιώτες (PDF) Δείγμα για Επιχειρήσεις (PDF)

Η σημαντικότητα του Credit Report στη σύγχρονη αγορά

Με τη σημερινή πολυπλοκότητα και τα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς, το Credit Report ενός καταναλωτή είναι μεγάλης σημασίας εργαλείο για τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού βάσει αυτού μπορεί να αξιολογηθεί η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και κατ’ επέκταση ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα σε ενδεχόμενο δανεισμό.

Πάρτε το Credit Report σας στα χέρια σας

H γνώση της οικονομικής σας εικόνας μέσω του Credit Report σας μπορεί να είναι καθοριστική για τη λήψη στοιχειοθετημένων αποφάσεων και την επίτευξη των οικονομικών σας στόχων.

Ιδιώτες

Αν είστε ιδιώτης και σκοπεύετε να αποταθείτε για νέα χρηματοδότηση, ή εάν πιστεύετε ότι η οικονομική σας συμπεριφορά ως δανειολήπτης μπορεί να βελτιωθεί και θέλετε να γνωρίζετε την πλήρη εικόνα του πιστωτικού σας προφίλ, η Artemis Credit Bureau μπορεί να σας παρέχει το προσωπικό σας Credit Report κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Για παροχή του Credit Report σας, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως. Για το σκοπό αυτό, εκτυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για Ιδιώτες.

Για διόρθωση πληροφοριών συμπληρώστε την Αίτηση Διόρθωσης Πληροφοριών για Ιδιώτες (PDF)

Το δικαίωμα πρόσβασης σε ιδιώτες παρέχεται δωρεάν 1 φορά τον χρόνο.

Επιχείρηση

Αν είστε επιχείρηση και σκοπεύετε να αποταθείτε για νέα χρηματοδότηση, ή εάν πιστεύετε ότι η οικονομική σας συμπεριφορά ως δανειολήπτης μπορεί να βελτιωθεί και θέλετε να γνωρίζετε την πλήρη εικόνα του πιστωτικού σας προφίλ, η Artemis Credit Bureau μπορεί να σας παρέχει το Credit Report σας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Για παροχή του Credit Report της επιχείρησης σας, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως.

Για το σκοπό αυτό, εκτυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για Επιχειρήσεις.

Για υποβολή αίτησης μέσω προσωπικής επίσκεψης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Artemis Credit Bureau

Μαζί με τη συμπληρωμένη πρωτότυπη Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για Επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταθέσετε και το Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της Εταιρείας, όπως επίσης και την Έγγραφο Απόφαση Διευθυντών για πληρεξούσιο Ιδιώτη, υπογραμμένη από όλους τους Διευθυντές και τον Γραμματέα της Εταιρείας. Οι υπογραφές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από Πιστοποιών Υπάλληλο. Επιδεικνύοντας το Ταυτοποιητικό σας στοιχείο, λαμβάνετε επί τόπου το Credit Report της εταιρείας.

Για υποβολή αίτησης μέσω αποστολής ταχυδρομικώς ή με courier στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Artemis Credit Bureau

Μαζί με τη συμπληρωμένη πρωτότυπη Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για Επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταθέσετε και το Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της Εταιρείας, όπως και την Έγγραφο Απόφαση Διευθυντών για πληρεξούσιο Ιδιώτη, υπογραμμένη από όλους τους Διευθυντές και τον Γραμματέα της Εταιρείας. Οι υπογραφές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από Πιστοποιών Υπάλληλο. Το Credit Report της Εταιρείας αποστέλλεται στον εκπρόσωπο της Εταιρείας ταχυδρομικώς μέσω συστημένης επιστολής, με απόδειξη παραλαβής.

Για διόρθωση πληροφοριών συμπληρώστε την Αίτηση Διόρθωσης Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (PDF)

Το δικαίωμα πρόσβασης σε επιχειρήσεις παρέχεται με χρέωση €10.

Συχνές ερωτήσεις για Κατάσταση Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς (Credit Report)

 • Τι είναι το Credit Report;

  Το Credit Report είναι η αντανάκλαση της πιστωτικής σας εικόνας μέσω της καταγραφής όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων σας στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είτε είστε ιδιώτης ή επιχείρηση. Πρόκειται για μία αναλυτική έκθεση, η οποία παρουσιάζει τη συνολική σας οικονομική συμπεριφορά.

 • Τι πληροφορίες εμφανίζονται στο Credit Report και από πού προέρχονται;

  Η Artemis Credit Bureau τηρεί Αρχείο που αφορά αποκλειστικά στην οικονομική συμπεριφορά ιδιωτών ή επιχειρήσεων και περιέχει τις εξής κατηγορίες πληροφοριών:

  • Δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητας των ατόμων / εταιρείας, όπως αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου / αριθμός εγγραφής εταιρείας, ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρείας, ημερομηνία γεννήσεως και διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από τις τράπεζες, τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) και το Τμήμα Αφερεγγυότητας
  • Χορηγήσεις, οι οποίες λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Στον όρο «χορηγήσεις» περιλαμβάνονται δάνεια τακτής λήξης, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί χωρίς όριο που έχουν ξεπεράσει το όριο των 200 Ευρώ, πρακτόρευση απαιτήσεων, ενοικιαγορά, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις
  • Αγωγές, Διαιτησίες και Δικαστικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις από τράπεζες κα εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
  • Καταχωρήσεις για εκδότες ακάλυπτων επιταγών οι οποίες λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ)
  • Πτωχεύσεις, οι οποίες λαμβάνονται από το Τμήμα Αφερεγγυότητας
  • Διαλύσεις Εταιρειών οι οποίες λαμβάνονται από το Τμήμα Αφερεγγυότητας
 • Πώς με βοηθά το Credit Report;

  Το Credit Report σας βοηθά να διαχειρίζεστε με σύνεση τις οικονομικές σας συναλλαγές, αλλά και να παίρνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα οικονομικά σας θέματα. Παίρνοντας στα χέρια σας το πιστωτικό σας προφίλ, έχετε έναν οδοδείκτη, ώστε να πορεύεστε με ασφάλεια, επενδύοντας στο σήμερα και το αύριο.

 • Πώς μπορώ να πάρω το Credit Report μου / το Credit Report της εταιρείας μου;

  Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων στο αίτημα τους για πρόσβαση στα δεδομένα τους, η Artemis Credit Bureau διαθέτει Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, το οποίο δέχεται τα σχετικά αιτήματα και απαντά σε αυτά εγγράφως.

  Για το δικαίωμα πρόσβασης Ιδιώτη

  απαιτείται συμπληρωμένη η πρωτότυπη «Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για Ιδιώτες», η οποία παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ή μέσω της Ιστοσελίδας μας.

  Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που το δικαίωμα πρόσβασης ασκηθεί πλέον της μιας φοράς σε ένα ημερολογιακό έτος, τότε η χρέωση είναι (δέκα) 10 Ευρώ για κάθε αίτηση.

  Για πρόσβαση Επιχείρησης στο Αρχείο απαιτούνται τα εξής:
  • Συμπληρωμένη η πρωτότυπη «Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για Επιχειρήσεις», η οποία παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ή μέσω της Ιστοσελίδας μας
  • Σφραγίδα της Εταιρείας
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της Εταιρείας, το οποίο να μην είναι παλαιότερο του έτους
  • Έγγραφος Απόφαση Διευθυντών για Πληρεξούσιο Φυσικού Προσώπου. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους Διευθυντές και τον Γραμματέα της Εταιρείας, και οι υπογραφές τους να πιστοποιηθούν από Πιστοποιoύντα Υπάλληλο

  Ο εκπρόσωπος, ο οποίος θα οριστεί στην Έγγραφο Απόφαση των Διευθυντών, θα πρέπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας του ή το διαβατήριο του (για αλλοδαπούς).

  Η πρόσβαση Επιχείρησης παρέχεται με χρέωση δέκα (10) Ευρώ.

  Η πρωτότυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδίδονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία μας.

 • Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι πληροφορίες στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau;

  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων τηρούνται στο Αρχείο ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

  • Δημογραφικά Στοιχεία: Για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν πληροφορίες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι οποίες αφορούν χορηγήσεις, αγωγές/ δικαστικές αποφάσεις
  • Χορηγήσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εξόφληση της χορήγησης
  • Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί οφειλή προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τα δικαστικά μέτρα

  Τα Δεδομένα από το ΚΑΠ λαμβάνονται καθημερινά και τηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με τους κανονισμούς/ οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

  Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με τους κανονισμούς /οδηγίες του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

 • Γιατί δεν με ενημέρωσε η Artemis Credit Bureau για τα στοιχεία που διατηρούνται στο Αρχείο της και με αφορούν;

  Mε βάση το Άρθρο 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018, η Artemis Credit Bureau εξαιρείται από την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, λόγω του ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται λόγω έννομης υποχρέωσης της.

  Να σημειωθεί πως με τη δημιουργία του Αρχείου τον Σεπτέμβριο του 2014 και την ισχύουσα νομοθεσία του 2014, η Artemis Credit Bureau, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποκειμένων που εντάχθηκαν στο Αρχείο της, ενημέρωσε τα υποκείμενα δια του Τύπου στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

 • Πώς μπορούν να διορθωθούν τα Δεδομένα που είναι καταχωρημένα για το άτομο μου / την εταιρεία μου;

  Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων στο αίτημα τους για διόρθωση στα δεδομένα τους, η Artemis Credit Bureau διαθέτει Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, το οποίο δέχεται τα σχετικά αιτήματα και απαντά σε αυτά εγγράφως. Για το δικαίωμα διόρθωσης πληροφοριών Ιδιώτη απαιτούνται τα εξής:

  • Συμπληρωμένη η πρωτότυπη «Αίτηση Διόρθωσης Πληροφοριών για Ιδιώτες», η οποία παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ή μέσω της Ιστοσελίδας μας.
  • Δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν στη συγκεκριμένη διόρθωση πληροφοριών για την οποία υποβάλλετε την αίτηση σας

  Η άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης δεδομένων είναι δωρεάν.

  Για Διόρθωση Πληροφοριών Επιχείρησης απαιτούνται τα εξής:
  • Συμπληρωμένη η πρωτότυπη «Αίτηση Διόρθωσης Πληροφοριών για Επιχειρήσεις», η οποία παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ή μέσω της Ιστοσελίδας μας
  • Δικαιολογητικά που αφορούν στη συγκεκριμένη διόρθωση πληροφοριών, για την οποία υποβάλλετε την αίτηση
  • Σφραγίδα της Εταιρείας
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της Εταιρείας, το οποίο να μην είναι παλαιότερο του έτους
  • Έγγραφος Απόφαση Διευθυντών για Πληρεξούσιο Φυσικού Προσώπου. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους Διευθυντές και τον Γραμματέα της Εταιρείας, και οι υπογραφές τους να πιστοποιηθούν από Πιστοποιούντα Υπάλληλο

  Ο εκπρόσωπος, ο οποίος θα οριστεί στην Έγγραφο Απόφαση των Διευθυντών, θα πρέπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας του ή το διαβατήριο του (για αλλοδαπούς).

  Η άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης δεδομένων είναι δωρεάν.

  Η πρωτότυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδίδονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία μας.

  Η Artemis Credit Bureau θα μεταβιβάσει στη συνέχεια, την αίτηση της Εταιρείας, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά για τη σχετική διόρθωση, στον πάροχo των δεδομένων για διόρθωση.

  Όταν η Artemis Credit Bureau ενημερωθεί από τον πάροχο των δεδομένων ότι έχει διορθώσει τα εν λόγω Δεδομένα στο Αρχείο, θα σας ενημερώσει αναλόγως.

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας