Χρήσιμες Συμβουλές

Δανειζόμαστε με υπευθυνότητα και πάντα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, ενημερώστε άμεσα το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε.

Πριν από την υποβολή της αίτησής σας για χορήγηση πιστωτικής διευκόλυνσης από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε την πιστωτική σας εικόνα, δηλαδή πώς διαχειρίζεστε τις δανειακές σας υποχρεώσεις.

Να θυμάστε πάντα ότι κάθε καθυστερημένη δόση δανείου οδηγεί σε οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ως Δανειολήπτες, βεβαιωθείτε ότι ενημερωθήκατε σωστά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Ενημερωθείτε και εκτιμήστε σωστά προτού αναλάβετε ως εγγυητής σε ένα δάνειο.

Ο δανεισμός αποτελεί διευκόλυνση και δεν αυξάνει τις πραγματικές οικονομικές σας δυνατότητες.

Βεβαιωθείτε ότι αποπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας εγκαίρως και με συνέπεια.

did you know icon

Ξέρατε ότι...

...είδη δανεισμού μπορεί να είναι δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, ενοικιαγορά, πρακτόρευση απαιτήσεων, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις.

Πριν από την υποβολή της αίτησής σας για χορήγηση πιστωτικής διευκόλυνσης από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Ο δανεισμός γίνεται κυρίως στη βάση της ικανότητας αποπληρωμής του δανείου από τον δανειολήπτη


Το πιστωτικό ιστορικό σας: Για παράδειγμα, ένα καλό πιστωτικό ιστορικό δείχνει στον πιθανόν δανειστή σας ότι αποπληρώνετε εγκαίρως τις πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες είστε υπεύθυνοι


Το εισόδημα σας και τα στοιχεία του εργοδότη σας


Τις μηνιαίες υποχρεώσεις σας


Με την υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι συμφωνείτε να αποπληρώνετε και να εξοφλήσετε την πιστωτική διευκόλυνσή σας σύμφωνα με τους όρους που υπογράφετε


Τις συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας σας με το πιστωτικό σας ίδρυμα