Με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην οικονομική σας συμπεριφορά, ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενημερωμένοι για το πιστωτικό σας προφίλ και να δράτε πάντα προς όφελός σας.

Γιατί το Credit Report σας αφορά

Ως Credit Bureau, συλλέγουμε πληροφορίες από τους πιστωτές ιδιωτών και επιχειρήσεων και άλλες πηγές και συνθέτουμε το Credit Report κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης. Δηλαδή, την πιστωτική σας εικόνα, είτε ως οφειλέτες/συνοφειλέτες, είτε ως εγγυητές/εγγυητές περιορισμένης ευθύνης/πάροχοι εξασφάλισης σε όλες τις τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο.

Στη σύγχρονη αγορά, το Credit Report είναι εργαλείο μεγάλης σημαντικότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού τους παρέχει χρήσιμες πληροφορίες ώστε, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που διαθέτουν, να παίρνουν με περισσότερη σιγουριά αποφάσεις σε σχέση με το αίτημά σας για δανεισμό.


Το Credit Report ως οδοδείκτης σας για μια υγιή και ευημερούσα οικονομική ζωή

Με την παροχή του Credit Report στον καταναλωτή, σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να είστε συνεχώς ενημερωμένοι για την πιστωτική σας «εικόνα» στην αγορά και να ενεργείτε σε κάθε περίσταση προς όφελός σας.

Το Credit Report σας βοηθά να διαχειρίζεστε με σύνεση τις οικονομικές σας συναλλαγές, αλλά και να παίρνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα οικονομικά σας θέματα. Παίρνοντας στα χέρια σας το πιστωτικό σας προφίλ, έχετε έναν οδοδείκτη, ώστε να πορεύεστε με ασφάλεια, επενδύοντας στο σήμερα και το αύριο.

Δανειζόμαστε με υπευθυνότητα και πάντα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων

Τι στοιχειοθετεί το προσωπικό σας Credit Report

Το Credit Report είναι μία έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσωπικές πιστωτικές σας διευκολύνσεις (όπως δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, εγγυητικές επιστολές), καθώς και οι πιστωτικές διευκολύνσεις κάποιου άλλου δανειολήπτη, τις οποίες εγγυηθήκατε, καθώς και από πια ιδρύματα προέρχονται αυτές. Παρουσιάζεται επίσης τυχόν καταχώρηση σας ως πτωχεύσαντας ή ως εκδότης ακάλυπτης επιταγής.

Τι περιλαμβάνει μια Κατάσταση Δεδομένων
Οικονομικής
Συμπεριφοράς
(Credit Report)

Δείγμα για Ιδιώτες (PDF) Δείγμα για Επιχειρήσεις (PDF)

Να είστε ενημερωμένοι ανά πάσα στιγμή

Όσο πιο καλά γνωρίζετε την πιστωτική σας εικόνα, τόσο πιο καλά προετοιμασμένοι είστε για τη λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων. Ο έλεγχος του προσωπικού σας Credit Report, σας ενημερώνει και συνάμα σας δίνει την ευκαιρία να διασφαλίζετε την ορθότητα των δεδομένων σας.


Βεβαιωθείτε ότι αποπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας εγκαίρως και με συνέπεια

Διόρθωση λαθών στο Credit Report σας

Σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή ανακρίβειες στο πιστωτικό σας προφίλ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσής τους στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Artemis Credit Bureau.

Έντυπο Διόρθωσης Πληροφοριών για Ιδιώτες (PDF)

Έντυπο Διόρθωσης Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (PDF)

Συχνές ερωτήσεις για Ιδιώτες

 • Τι είναι η Artemis Credit Bureau;

  Η Artemis Credit Bureau είναι Γραφείο Πίστης (Credit Bureau), το οποίο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 και ασχολείται με τη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς ιδιωτών και επιχειρήσεων.

 • Τι στοιχεία έχει η Artemis Credit Bureau για το άτομο μου και από πού τα συλλέγει;

  Η Artemis Credit Bureau τηρεί Αρχείο που αφορά αποκλειστικά την οικονομική συμπεριφορά ιδιωτών και περιέχει τις εξής κατηγορίες πληροφοριών:

  • Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητας των ατόμων, όπως αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως και διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από τις Τράπεζες, τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, τη Διαχειριστική Επιτροπή του Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) και από το Τμήμα Αφερεγγυότητας.
  • Χορηγήσεις, οι οποίες λαμβάνονται από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων. Στον όρο «χορηγήσεις» περιλαμβάνονται δάνεια τακτής λήξης, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί χωρίς όριο που έχουν ξεπεράσει το όριο των 200,00 ευρώ, πρακτόρευση απαιτήσεων, ενοικιαγορά, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις
  • Αγωγές, Διαιτησίες και Δικαστικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων.
  • Καταχωρήσεις για εκδότες ακάλυπτων επιταγών οι οποίες λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ)
  • Πτωχεύσεις, οι οποίες λαμβάνονται από το Τμήμα Αφερεγγυότητας
 • Ποιούς στόχους εξυπηρετεί η λειτουργία της Artemis Credit Bureau;

  Προς όφελος του χρηματοοικονομικού συστήματος και των συναλλασσομένων, οι βασικοί σκοποί για την ίδρυση της Artemis Credit Bureau είναι:

  • Η στήριξη δραστηριοτήτων σχετικών με την προαγωγή, τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος
  • η προστασία της εμπορικής πίστης
  • η μείωση του πιστωτικού κινδύνου
  • η εξυγίανση των οικονομικών συ-ναλλαγών
  • η ομαλή λειτουργία της οικονομίας
 • Τι όφελος αποκομίζω από τη λειτουργία του Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της Artemis Credit Bureau;

  Το Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός καταναλωτή. Ιδιώτες που τηρούν τις υποχρεώσεις τους έγκαιρα και ολοκληρωμένα, δυνατόν να υποβοηθηθούν στην εξασφάλιση καλύτερων όρων λήψης πιστώσεων.

 • Πώς μπορώ να πάρω αναφορά για τα Δεδομένα που διατηρεί η Artemis Credit Bureau για το άτομο μου;

  Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού, η Artemis Credit Bureau διαθέτει Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού το οποίο δέχεται τα σχετικά αιτήματα και απαντά σε αυτά εγγράφως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

  Για το δικαίωμα πρόσβασης Ιδιώτη απαιτείται το εξής:

  Έντυπο αίτησης παροχής πληροφοριών Ιδιωτών, το οποίο παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού και μέσω της Ιστοσελίδας μας

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στις πληροφορίες σας μία φορά το έτος, είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που το δικαίωμα πρόσβασης ασκηθεί πλέον της μίας φοράς σε ένα ημερολογιακό έτος, τότε η χρέωση είναι 10 ευρώ για κάθε αίτηση.

  Η πρωτότυπη αίτηση θα πρέπει να παραδίδεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της Artemis Credit Bureau, δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη.

 • Πώς μπορούν να διορθωθούν τα Δεδομένα που είναι καταχωρημένα για το άτομο μου;

  Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων στην άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης, η Artemis Credit Bureau διαθέτει Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, το οποίο δέχεται τα σχετικά αιτήματα και απαντά σε αυτά εγγράφως.

  Για το δικαίωμα διόρθωσης πληροφοριών Ιδιώτη στο Αρχείο απαιτούνται τα εξής:

  • Έντυπο αίτησης διόρθωσης πληροφοριών για Ιδιώτες, το οποίο παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ή μέσω της Ιστοσελίδας μας
  • Δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν στη συγκεκριμένη διόρθωση για την οποία υποβάλλετε την αίτηση σας.

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι η άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης είναι δωρεάν.

  Η Artemis Credit Bureau θα μεταβιβάσει ακολούθως την αίτηση σας στον Πάροχο των Δεδομένων για διόρθωση.

  Όταν η Artemis Credit Bureau ενημερωθεί από τον Πάροχο των Δεδομένων ότι έχει διορθώσει τα εν λόγω Δεδομένα στο Αρχείο, θα σας ενημερώσει αναλόγως.

  Η πρωτότυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδίδονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της Artemis Credit Bureau.

 • Πώς μπορώ να αιτηθώ τον περιορισμό επεξεργασίας των Δεδομένων μου;

  Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων στην άσκηση του δικαιώματος περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Artemis Credit Bureau διαθέτει Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, το οποίο δέχεται τα σχετικά αιτήματα και απαντά σε αυτά εγγράφως.

  Για το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των Δεδομένων σας στο Αρχείο, απαιτούνται τα εξής:

  • Έντυπο αίτησης διόρθωσης πληροφοριών για Ιδιώτες, το οποίο παρέχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ή μέσω της Ιστοσελίδας μας, όπου μαζί με το αίτημά σας για διόρθωση δεδομένων σας στο Αρχείο μπορείτε να καταθέσετε επίσης αίτημα περιορισμού επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων που αιτείστε διόρθωση, προσκομίζοντας μαζί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον σχετικό περιορισμό στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι η άσκηση του περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι δωρεάν.

  Η Artemis Credit Bureau θα μεταβιβάσει ακολούθως την αίτηση σας στον πάροχο των δεδομένων για διόρθωση.

  Όταν η Artemis Credit Bureau ενημερωθεί από τον πάροχο των δεδομένων ότι έχουν διορθωθεί τα εν λόγω δεδομένα στο Αρχείο, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως.

  Το γεγονός ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι περιορισμένη, κοινοποιείται και στους αποδέκτες των δεδομένων.

 • Τι χρειάζεται να έχω όταν απευθυνθώ στην Artemis Credit Bureau;

  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, επιβάλλεται σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Artemis Credit Bureau να έχετε μαζί σας το Δελτίο ταυτότητας σας ή το διαβατήριο σας (για αλλοδαπούς). Ανάλογα με τη διαδικασία που θέλετε να ακολουθήσετε (αίτηση παροχής πληροφοριών ή διόρθωσης) θα χρειαστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά.

  Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Artemis Credit Bureau.

 • Ενδιαφέρομαι να υποβάλω Αίτηση Παροχής Πληροφοριών/Διόρθωσης Πληροφοριών στα Γραφεία σας, αλλά έχω χάσει την ταυτότητα μου. Μπορώ να φέρω κάποιο άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο;

  Μπορείτε να φέρετε την άδεια οδηγού σας, εφόσον το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει φωτογραφία σας και τον αριθμό του Δελτίου ταυτότητας σας.

 • Θα χρεωθώ κάποιο ποσό αν απευθυνθώ στην Artemis Credit Bureau για άσκηση των δικαιωμάτων μου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένωv (ΕΕ) 2016/679 ;

  Η χρέωση για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού επεξεργασίας παρέχεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν.

  Σε περίπτωση που το δικαίωμα πρόσβασης εξασκηθεί πέραν της μίας φοράς σε ένα ημερολογιακό έτος, τότε η χρέωση είναι 10 ευρώ ανά αίτηση.

 • Αν σας πω τον αριθμό της ταυτότητας μου τηλεφωνικώς, μπορείτε να μου πείτε αν είμαι καταχωρημένος στο Αρχείο;

  Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνεται μόνο γραπτώς και αποκλειστικά μέσω της υποβολής της «Αίτησης Παροχής Πληροφοριών για Ιδιώτες».

 • Μπορείτε να μου στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Credit Report μου;

  Όχι, δεν επιτρέπεται. Βάσει των διαδικασιών μας, τα Credit Reports αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής. Εναλλακτικά, μπορείτε να παραλάβετε το Credit Report σας αυτοπροσώπως από τα Γραφεία μας.

 • Ποια είναι η διεύθυνση και τα τηλέφωνα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού;

  Λεωφόρος Στροβόλου 77
  Γραφείο 501
  2018 Στρόβολος
  Λευκωσία
  Κύπρος

  Ώρες λειτουργίας του Γραφείου: 08:30 - 15:00,
  Δευτέρα - Παρασκευή
  Τηλ.: +357 22 454777
  Φαξ: +357 22 420135

 • Πού αποθηκεύονται και αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα;

  Η Βάση Δεδομένων της Artemis Credit Bureau βρίσκεται στην Κύπρο και δεν αποστέλλονται οποιεσδήποτε πληροφορίες στο εξωτερικό.

 • Είμαι εγγυητής/πάροχος εξασφάλισης σε δάνειο. Υπάρχει περίπτωση να καταχωρηθώ στο Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της Artemis Credit Bureau;

  Ναι. Οι εγγυητές δανείων καταχωρούνται στο Αρχείο.

 • Έχω τακτοποιήσει/απαλλαγεί από κάποια πιστωτική διευκόλυνση που είχα με την Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων. Πότε θα διαγραφεί το συγκεκριμένο δεδομένο από το Αρχείο της Artemis Credit Bureau;

  Βάσει των προνοιών της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και των σχετικών κανονισμών τήρησης δεδομένων στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau, η συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση την οποία έχετε εξοφλήσει ή από την οποία έχετε απαλλαγεί δεν θα εμφανίζεται στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau με την επόμενη μηνιαία ενημέρωση του Αρχείου, η οποία πραγματοποιείται την εντέκατη (11η) εργάσιμη ημέρα του επόμενου μηνός από αυτού που έχετε εξοφλήσει ή απαλλαγεί.

 • Η πληροφορία ότι ένας πτωχεύσαντας αποκαταστάθηκε αυτοδίκαια ή ακυρώθηκε το διάταγμα πτώχευσης, διαγράφεται από το Αρχείο σας;

  Σημειώνεται ότι η εμφάνιση δεδομένων του Αρχείου Πτωχευσάντων στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau διέπεται από τους κανονισμούς των διαχειριστών του Αρχείου Πτωχευσάντων. Τα δεδομένα του Αρχείου Πτωχευσάντων εμφανίζονται αυτούσια στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau, ως παραλαμβάνονται από την πηγή. Βάσει των ισχυόντων κανονισμών του Αρχείου Πτωχευσάντων, η πληροφορία ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει αποκατασταθεί αυτοδίκαια δεν διαγράφεται από το Αρχείο Πτωχευσάντων και συνεπακόλουθα ούτε από το Αρχείο της Artemis Credit Bureau. Ωστόσο, και στα δύο Αρχεία εμφανίζεται η σχετική ένδειξη της αυτοδίκαιης αποκατάστασης του πτωχεύσαντα/ακύρωσης του διατάγματος πτώχευσης.

 • Κάθε πόσο χρονικό διάστημα ενημερώνεται το Αρχείο σας από τις Τράπεζες/Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων;

  Βάσει της «Περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων» Οδηγίας του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας μας, το Αρχείο της Artemis Credit Bureau ενημερώνεται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία αναφοράς δεδομένων την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων υποβάλλονται στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau όχι αργότερα από τη δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα του μήνα.

  Ενημέρωση του Αρχείου της Artemis Credit Bureau με δεδομένα από άλλες πηγές (Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών – ΚΑΠ για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, Αρχείο Πτωχευσάντων) γίνεται πιο συχνά.

 • Γιατί δεν με χρηματοδοτεί η τράπεζα;

  Στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις, κρίσεις, οικονομική ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων που εντάσσονται σε αυτό. Η αξιολόγηση γίνεται αποκλειστικά από τους αποδέκτες της πληροφόρησης αυτής. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα του Αρχείου μας έχουν συνεπώς καθαρά επικουρικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν τον αποδέκτη τους να πραγματοποιήσει ή να μην πραγματοποιήσει κάποια οικονομική συναλλαγή.

 • Ποιοι είναι ενήμεροι για τα Δεδομένα που με αφορούν;

  Βάσει των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων, τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο και την περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αποδέκτες των δεδομένων είναι όλες οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, καθώς επίσης και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 • Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Artemis Credit Bureau;

  Για το Αρχείο Δεδομένων Χορηγήσεων, Αγωγών και Δικαστικών Αποφάσεων, Εκδοτών Ακάλυπτων Επιταγών και Πτωχευσάντων, η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Artemis Credit Bureau είναι η έννομη υποχρέωση της Artemis Credit Bureau που προκύπτει από τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους, τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο και την περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

 • Γιατί δεν με ενημέρωσε η Artemis Credit Bureau για τα στοιχεία που διατηρούνται στο Αρχείο της και με αφορούν;

  Mε βάση το Άρθρο 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018, η Άρτεμις εξαιρείται από την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων λόγω του ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται λόγω έννομης υποχρέωσης της.

  Να σημειωθεί πως με την δημιουργία του Αρχείου τον Σεπτέμβριο του 2014 και την ισχύουσα νομοθεσία του 2014, η Άρτεμις λόγω του μεγάλου αριθμού των υποκειμένων που εντάχθηκαν στο Αρχείο της, ενημέρωσε τα υποκείμενα δια του Τύπου στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Συχνές ερωτήσεις για Επιχειρήσεις

 • Τι είναι η Artemis Credit Bureau;

  Η Artemis Credit Bureau είναι Γραφείο Πίστης (Credit Bureau), το οποίο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 και ασχολείται με τη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς ιδιωτών και επιχειρήσεων.

 • Τι στοιχεία έχει η Artemis Credit Bureau για την εταιρεία μου και από πού τα συλλέγει;

  Η Artemis Credit Bureau τηρεί Αρχείο που αφορά αποκλειστικά την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και περιέχει τις εξής κατηγορίες πληροφοριών:

  • Δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της εταιρείας, όπως ο αριθμός εγγραφής εταιρείας, η επωνυμία εταιρείας και η διεύθυνση, τα οποία λαμβάνονται από τις τράπεζες, τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, τη Διαχειριστική Επιτροπή του Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ), απο τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και το Τμήμα Αφερεγγυότητας.
  • Χορηγήσεις, οι οποίες λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.
  • Στον όρο «χορηγήσεις» περιλαμβάνονται δάνεια τακτής λήξης, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί χωρίς όριο που έχουν ξεπεράσει το όριο των 200 Ευρώ, πρακτόρευση απαιτήσεων, ενοικιαγορά, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις
  • Αγωγές, Διαιτησίες και Δικαστικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.
  • Καταχωρήσεις για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών, που λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ)
  • Διαλύσεις εταιρειών, που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Ποιοι είναι ενήμεροι για τα Δεδομένα της Artemis Credit Bureau;

  Βάσει των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων, τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο και την περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αποδέκτες των δεδομένων είναι όλες οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, καθώς επίσης και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 • Ποιους στόχους εξυπηρετεί η λειτουργία της Artemis Credit Bureau;

  Προς όφελος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των συναλλασσομένων, οι βασικοί σκοποί της Artemis Credit Bureau είναι:

  • η στήριξη δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με την προαγωγή, τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος
  • η προστασία της εμπορικής πίστης
  • η μείωση του πιστωτικού κινδύνου
  • η εξυγίανση των οικονομικών συ­ναλλαγών
  • η ομαλή λειτουργία της οικονομίας
 • Τι όφελος αποκομίζει η εταιρεία μου από τη λειτουργία του Αρχείου Δεδομένων της Artemis Credit Bureau;

  Το Αρχείο της Artemis Credit Bureau παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Νομικά Πρόσωπα που τηρούν τις υποχρεώσεις τους έγκαιρα και ολοκληρωμένα, δυνατόν να υποβοηθηθούν στην εξασφάλιση καλύτερων όρων λήψης πιστώσεων.