Αυτή η Δήλωση παρέχει πληροφορίες για το πως η Artemis Credit Bureau Ltd, ως Credit Bureau, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα (ονομάζονται επίσης «credit bureau δεδομένα») για φυσικά πρόσωπα που αποτελούν μέρος της πιστωτικής τους δραστηριότητας. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
  2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα
  3. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα λαμβάνουμε
  4. Ποια είναι η νομική μας βάση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων;
  5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
  6. Που αποθηκεύονται και σε ποιους αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα
  7. Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
  8. Κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ή στον καταρτισμό του προφίλ σας.
  9. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  10. Σε ποιον μπορείτε να παραπονεθείτε εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε η Artemis Credit Bureau Ltd, εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ 240932 και έδρα τη Λεωφόρο Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της παρούσας Δήλωσης, με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ταχυδρομικώς: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: 22 454777

2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ως Credit Bureau. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για αυτούς τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 3 παρακάτω.

Πιστωτικές αναφορές και αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
Η Artemis Credit Bureau χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την παροχή υπηρεσιών πιστωτικής αναφοράς στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων χρησιμοποιούν υπηρεσίες πιστωτικής αναφοράς για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας ως πελάτης τους ή δυνητικού πελάτη ή ως συνδεδεμένου προσώπου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστωτικών και άλλων σχετικών κινδύνων. Αυτές οι αξιολογήσεις συμβάλλουν στην προώθηση του υπεύθυνου δανεισμού, αποτρέποντας άτομα και επιχειρήσεις από το να εισέλθουν σε μεγαλύτερα επίπεδα χρέους από αυτά που μπορούν να αντέξουν οικονομικά και μειώνοντας το ποσό του μη ανακτήσιμου χρέους και των πτωχεύσεων.

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Λαμβάνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αυτές συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Table - Privacy Policy 8.7.22.png
4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της Artemis Credit Bureau με νομική υποχρέωση που απορρέει από τον Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων (Ν.66(Ι)/97), τον Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για συναφή θέματα Νόμο (Ν.169(Ι)/2015) και την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του 2015 με τίτλο «Περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων»(Οδηγία).

Σκοπός της Οδηγίας είναι η αξιολόγηση από τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγορών πιστώσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους, των δυνητικών πελατών τους και των συνδεδεμένων με αυτών προσώπων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστωτικών και άλλων συναφών κινδύνων.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων που λειτουργούν στην Κύπρο για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους, των δυνητικών πελατών τους και των συνδεδεμένων με αυτών προσώπων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστωτικών και άλλων συναφών κινδύνων

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Μοιραζόμαστε δεδομένα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την άσκηση των εξουσιών της βάσει του Νόμου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληροφορικής
Χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για να εκτελούμε εργασίες επεξεργασίας δεδομένων.

Φυσικά Πρόσωπα
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα 9 παρακάτω.

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η βάση δεδομένων μας βρίσκεται στη Κύπρο και δεν αποστέλλονται οποιαδήποτε δεδομένα εκτός Κύπρου.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα τα οποία παραλαμβάνονται από τις τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων τηρούνται στη βάση δεδομένων ως ακολούθως:

Δημογραφικά: Για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν πληροφορίες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο οι οποίες αφορούν χορηγήσεις, Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις, δεδομένα από το ΚΑΠ και δεδομένα για Πτωχεύσεις.
Χορηγήσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εξόφληση της χορήγησης.
Αγωγές/ Δικαστικές Αποφάσεις: Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί οφειλή προς την τράπεζα σε σχέση με τα δικαστικά μέτρα.

Δεδομένα τα οποία παραλαμβάνονται από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ)
Τα δεδομένα για τους εκδότες ακάλυπτων επιταγών διαγράφονται από την βάση δεδομένων της Artemis Credit Bureau σύμφωνα με τους κανονισμούς/ οδηγίες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

Δεδομένα τα οποία παραλαμβάνονται από το Τμήμα Αφερεγγυότητας
Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με κανονισμούς /οδηγίες του Τμήματος Αφερεγγυότητάς.

Αρχειοθετημένα Δεδομένα
Διατηρούμε δεδομένα σε αρχειοθετημένη μορφή για έως και 10 χρόνια για σκοπούς διερεύνησης και για την υπεράσπιση μας για τυχόν νομικές αξιώσεις.

8. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ.

Τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ή στον καταρτισμό του προφίλ σας.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Δικαίωμα Πρόσβασης
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης
Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα τα οποία τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε περίπτωση που έχετε αιτηθεί διόρθωση των δεδομένων σας και εκκρεμεί η διόρθωση.

Δικαίωμα διαγραφής
Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει για την βάση δεδομένων της Artemis Credit Bureau λόγω του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα φορητότητας
Το δικαίωμα φορητότητας δεν ισχύει για την βάση δεδομένων της Artemis Credit Bureau λόγω του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα έναντίωσης
Το δικαίωμα εναντίωσης δεν ισχύει για την βάση δεδομένων της Artemis Credit Bureau λόγω του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Για το δικαίωμα άσκησης των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού μας.

Επικοινωνία με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλ.: +357 22 454777
Φαξ: +357 22 420135

10. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΕΙΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τα καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, αλλά εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εξυπηρέτησης μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με:
Ταχυδρομείο: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: +357 22 454777

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο [email protected]

Σημειώνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο επίσης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την Artemis Credit Bureau.