Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνονται για και κατά την συμπλήρωση ESG ερωτηματολογίου

Αυτή η Πολιτική παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης, ανταλλαγής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αναφορικά με την αξιολόγηση, στη βάση των κριτηρίων ESG μέσω της πλατφόρμας Synesgy, του επιπέδου ωριμότητας σε σχέση με Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά θέματα και θέματα Διακυβέρνησης. Περαιτέρω, καλύπτει και τα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται από τις Τράπεζες για επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο για το σκοπό της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Μέσω της παρούσας Πολιτικής η Artemis Credit Bureau Ltd σας παρέχει, σε συνοπτική και κατανοητή μορφή, στοιχεία για τα δεδομένα που επεξεργάζεται, τους σκοπούς και νομική βάση της επεξεργασίας τους και γενικά όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων, βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ/2016/679 («ο ΓΚΠΔ»).

1.Ορισμοί και Ερμηνεία

Στην παρούσα Πολιτική, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που σας αφορά, ως φυσικό πρόσωπο, και που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, σημαίνει προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από εσάς στο ερωτηματολόγιο, καθώς και τις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις που διαβιβάζονται σε εμάς από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, αφού εξασφαλισθεί από αυτά η συγκατάθεσή σας. ,

«Επεξεργασία Δεδομένων» σημαίνει τόσο τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων, είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα πρόσωπα, όσο και κάθε άλλη πράξη που αφορά τον χειρισμό των δεδομένων, όπως, για παράδειγμα, την οργάνωση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση ή διαγραφή τους και

«Εμείς/Εμάς» σημαίνει Artemis Credit Bureau Ltd.

2. Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είμαστε η Artemis Credit Bureau Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ 240932 και έδρα τη Λεωφόρο Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής, με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ταχυδρομικώς: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: 22 454785

3. Ποια Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς.

Αυτή η ενότητα επεξηγεί το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα,.

3.1 Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιούμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας ενημερώσουμε για την δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για αξιολόγηση με την χρήση των κριτηρίων ESG μέσω της πλατφόρμας Synesgy. Την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την λαμβάνουμε από την τράπεζα ή τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε και στις οποίες έχετε ήδη δώσει την συγκατάθεση σας για την αποστολή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

3.2 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Κατά τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου θα ζητηθεί ονοματεπώνυμο υπεύθυνου προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο. Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρούνται με σκοπό να αποστέλλονται σε οιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα ήθελε ζητήσει αυτά, νοουμένου ότι το Τραπεζικό Ίδρυμα αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

4. Ποια είναι η νομική βάση για χειρισμό των προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον. Συγκεκριμένα, το έννομο συμφέρον το οποίο επιδιώκεται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι συλλογή από εμάς και η αποστολή προς τις τράπεζες των απολύτως απαραίτητων στοιχείων, προς εξακρίβωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης σας με τα κριτήρια ESG.

5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τράπεζες

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τις τράπεζες

Εκτελούντες την Επεξεργασία

Συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες και είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία και με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνίες προστασίας των Δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προβούν σε οιαδήποτε πράξη επεξεργασίας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητές οδηγίες να το κάνουν και μόνο στην έκταση που επεξηγείται στην παρούσα Πολιτική.

Πέραν των ως άνω της διαβίβασης των δεδομένων όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούμε ή διαβιβάζουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας Δεδομένα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

6. Που αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για Εμάς και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκεύονται σε πάροχο «cloud».

Συγκεκριμένα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποθηκεύονται στο Azure Cloud στη Δυτική Ευρώπη της εταιρείας Microsoft, η οποία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών νέφους (cloud services), και περιλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοσύστημα με τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στην υποδομή και περιεχομένου της πληροφορίας.

7. Για ποιο χρονικά διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η πρόσκληση, το ερωτηματολόγιο και το πιστοποιητικό, δηλαδή για 12 μήνες και επιπλέον για 1 μήνα σε περίπτωση που υπάρχουν οποιαδήποτε ερωτήματα από εσάς.

8. Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς

8.1 Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Για το δικαίωμα άσκησης των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην ενότητα 2.

8.1.1 Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

8.1.2 Το δικαίωμα διόρθωσης εάν τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
είναι ανακριβή ή ελλιπή.

8.1.3 Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας όταν δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, ή υποβάλατε ένσταση στην επεξεργασία η οποία έγινε δεκτή, η διαγραφή τους απαιτείται διά νόμου. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα σας σε διαγραφή των Δεδομένων δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως, για παράδειγμα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

8.1.4 Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να φέρετε ένσταση/ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν αμφισβητείτε την ορθότητα ή ακρίβεια τους, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί διαγραφής ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας και όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

8.2 Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο για παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από Εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα 2 και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας εξυπηρετήσουμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της Κύπρου, η οποία είναι το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. Κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ή τον καταρτισμό του προφίλ σας

Δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή καταρτισμού προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

10. Τροποποίηση της Πολιτικής και ενημέρωση

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, σας παροτρύνουμε όπως ελέγχετε τακτικά την Ιστοσελίδα μας.