Το Περιβάλλον, η Κοινωνία και η Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) είναι τα κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες αξιολογούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη τους.


Τι είναι τα κριτήρια ESG;

Τρία κριτήρια επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την «αξία» μιας εταιρείας και τα οποία συνοψίζουν το ESG:

  1. οι ενέργειές της προς το Περιβάλλον
  2. η στάση της απέναντι στην Κοινωνία, και
  3. η Εταιρική Διακυβέρνηση, που εφαρμόζει για να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την επιχειρηματικότητα της.


Γιατί είναι τόσο σημαντικό;

Η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στις διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων στηρίζει την υπεύθυνη επένδυση και δανειοδότηση. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες ESG είναι πολύτιμες στην κατανόηση του εταιρικού σκοπού, της στρατηγικής και της ποιότητας διοίκησης ενός οργανισμού. Οι αναφορές, δημοσιοποιήσεις και οι αξιολογήσεις ESG αφαιρούν μέρος της πολυπλοκότητας της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων ESG μιας εταιρείας.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες οι εταιρείες αναγνωρίζουν την αξία της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στις πρακτικές τους. Η ζήτηση για αναφορές και μετρήσεις ESG πλέον καθιερώνεται. Ως εκ τούτου, όλο και περισσότερες εταιρείες μετρούν και δημοσιοποιούν τα δεδομένα ESG τους.


Πώς εμπλέκεται η Artemis Credit Bureau στο ESG;

Τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν εισαχθεί, και συνεχίζουν να εισάγονται, κανονιστικές υποχρεώσεις και πρότυπα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες.

Στην κυπριακή αγορά, η Artemis Credit Bureau σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και τις τράπεζες οποίες εκπροσωπούνται σε αυτόν, μαζί με την ICAP CRIF S.A., (μέλος του διεθνούς Ομίλου CRIF S.p.A.), ανέλαβαν μία σημαντική πρωτοβουλία υποδομής για την την αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε θέματα ESG με την εγκαθίδρυση του «Διατραπεζικού Έργου για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση τα κριτήρια ESG στην κυπριακή αγορά».


Μέσω του Έργου εισάγεται στην κυπριακή αγορά ένα τυποποιημένο, διεθνές εργαλείο για την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης των εταιρειών με τα κριτήρια ESG με την επωνυμία «Synesgy».

Οι εταιρείες καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων ESG, Synesgy.

Πώς λειτουργεί η αξιολόγηση ESG;

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΑΣ

Βήμα 1: Η τράπεζα ενημερώνει τον εταιρικό πελάτη της για το Διατραπεζικό Έργο και τον ρόλο της Artemis Credit Bureau.

Βήμα 2: H Artemis Credit Bureau αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον πελάτη με πρόσκληση συμμετοχής στην αξιολόγηση, μέσω συνδέσμου, στην πλατφόρμα Synesgy.

Βήμα 3: Η εταιρεία εγγράφεται στην πλατφόρμα Synesgy και συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο με πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ESG.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Εάν επιθυμείτε η εταιρεία σας να προχωρήσει και να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, παρόλο που δεν έλαβε καμία πληροφορία ή/και άλλη επικοινωνία από την τράπεζά σας, τότε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας σας μπορεί να εγγράψει την εταιρεία ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://service.synesgy .com/gr και να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.


Μόλις συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, η εταιρεία λαμβάνει αυτόματα:

  • Τη Βαθμολογία ESG
  • Το Πιστοποιητικό ESG, με ισχύ για ένα (1) έτος.
  • Ένα Σχέδιο Δράσης, με προτεραιοποιημένες συστάσεις για το πώς η εταιρεία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της σε θέματα ESG.

[Η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσεί το πιστοποιητικό στον ιστότοπο της και να το μοιραστεί με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της.]

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που λαμβάνει η εταιρεία, μαζί με τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην πλατφόρμα, κοινοποιούνται μέσω της Artemis Credit Bureau στην τράπεζα συνεργασίας κάθε εταιρείας για σκοπούς αξιολόγησης.

Καθώς το Έργο είναι διατραπεζικό, οι εταιρείες που συνεργάζονται με διάφορες τράπεζες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο για όλες τις τράπεζες, ενώ αντίστοιχα οι εμπλεκόμενες τράπεζες θα αντλήσουν ομοιογενείς πληροφορίες για την εταιρεία, οι οποίες, για λόγους διαφάνειας, είναι ακριβώς οι ίδιες που έχει λάβει η εταιρεία.

Πρόσθετες πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο

Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την ολοκλήρωσή του ή/και οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποστήριξη για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για την εταιρεία σας μέσω της πλατφόρμας Synesgy, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών της ICAP CRIF S.A. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]

Σχετικά με την πλατφόρμα Synesgy

4. Logo_Synesgy_TM.png

Η πλατφόρμα Synesgy είναι μια καινοτομία του Ομίλου CRIF S.p.A. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησης της, να αξιολογήσει τον βαθμό βιωσιμότητάς της.

Η πλατφόρμα βασίζεται στην αξιολόγηση των δεδομένων ESG της εταιρείας μέσω αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, οι οποίες βασίζονται στους πιο πρόσφατους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα στον τομέα του ESG.

Στην κυπριακή αγορά, η πλατφόρμα προσφέρεται μέσω της ICAP CRIF S.A., της θυγατρικής της CRIF S.p.A.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα Synesgy μπορείτε να βρείτε εδώ: www.synesgy.gr